برنامه رهبر
67 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مسئول و کنترل کننده نهایی
زبان : فارسی
مجموعه آثار و بیانات مقام معظم رهبری با متن کامل و نمایه موضوعی