آلبوم من ◂ مهاجرنیا
سال 80 در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام