آلبوم من ◂ مهاجرنیا
در دیدار نخبگان حوزه با مقام معظم رهبری 1386