آلبوم من ◂ مهاجرنیا
عکس در دیدار مسئول انجمن مطالعات سیاسی حوزه با آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین