آلبوم من ◂ مهاجرنیا
عکس در جلسه انجمن مطالعات سیاسی حوزه گرفته شده است