آلبوم من ◂ مهاجرنیا
تصویر در نشست علمی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی