نقش گفتگو در نظریه پردازی در فقه سیاسی
46 بازدید
محل نشر: معاونت پژوهشی حوزه چاپ شده در کرسی ها و نظریه پردازی شماره 4 سال1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی