سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى 
مسئول آموزش  
1370/07/01 
1373/03/31 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى 
مسئول اداره نمایه سازی  
1373/01/01 
1375/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام 
مسئول پژوهشکده 
1379/01/01 
1383/01/01 
مدیریت پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات  
عضو شورای عالی پژوهش  
1380/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
مدیر گروه و عضو هیئت علمی  
1378/01/01 
1380/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى،دانشنامه امام علی علیه السلام 
مدیر گروه سیاسی  
1382/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه  
معاون آموزشی و تدریس 
 
ادامه دارد 
مدیریتی 
همکاری 
مدیر گروه اندیشه دفاعی اسلام 
مسئول 
 
ادامه دارد 
مدیریت پژوهشی 
همکاری 
انجمن مطالعات سیاسی حوزه 
مسئول 
1386/03/01 
 
گفتگو در باب سیاست اسلامی  
همکاری 
انجمن های علمی حوزه  
مسنول دبیرخانه انجمن های علمی  
1389/10/01 
ادامه دارد 
مدیریت علمی  
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
1374/07/01 
1385/03/31 
مباني علم سياست و فقه سياسى 
تدریس 
دانشگاه اراك 
مدرس 
1375/07/01 
1378/03/31 
معارف و تاريخ اسلام  
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي اراك 
مدرس 
1375/07/01 
1378/03/31 
تاريخ اسلام و معارف 
تدریس 
دانشگاه شهيد چمران اهواز 
مدرس 
1377/07/01 
1378/03/31 
تاريخ اسلام و معارف 
تدریس 
مركز آموزش خواهران دفتر تبليغات اسلامى 
مدرس 
1375/07/01 
1380/03/31 
مباني علم سياست و مباني تبليغ 
تدریس 
مؤسسه آموزشي عالي باقر العلوم 
مدرس 
1380/07/01 
1385/03/31 
مباني علم سياست و متون اسلامى 
تدریس 
مركز آموزش مبلغين 
مدرس 
1375/01/01 
1380/01/01 
مباني تبليغ 
تدریس 
مركز تربيت محقق 
مدرس 
1380/07/01 
1384/03/31 
مباني و اصول سياست 
تدریس 
دانشگاه تهران پرديس قم  
مدرس 
1385/07/01 
 
فلسفه سياست 
تدریس 
بنياد نهج البلاغه 
مدرس 
1385/01/01 
 
ماهيت و اركان حكومت  
تدریس 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 
مدرس 
1384/07/01 
 
انديشه سياسي امام خمينى 
تدریس 
مؤسسه ولاء منتظر 
مدرس 
1384/07/01 
1385/03/31 
انديشه سياسي امام خمينى 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
1384/07/01 
1385/03/31 
فقه سياسي و قواعد فقه سياسى 
تدریس 
دانشگاه اراک 
مدرس 
1375/07/01 
 
معارف و تاریخ اسلام  
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت 
مدرس 
1376/07/01 
 
ريشه هاي انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی اراک 
مدرس 
 
 
ریشه های انقلاب اسلامی و تاریخ 
تدریس 
مرکز آموزش خواهران دفتر تبليغات اسلامی 
مدرس 
 
 
مبانی علم سیاست و مبانی تبلیغ 
تدریس 
جامعه المصطفی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نقد تفکر اجتماعی غرب  
تدریس 
دانشگاه شهید محلاتی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انسان شناسی در اسلام  
تدریس 
دانشگاه شهید محلاتی قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مقایسه نظام ج.ا. ا با سایر نظا 
تدریس 
استانداری قم 
مدرس 
 
 
اندیشه سیاسی اسلام 
تدریس 
مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه 
مدرس 
1389/11/10 
ادامه دارد 
جامعه و حکومت در نهج البلاغه 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی 
مسئول آموزش  
 
 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی 
مسئول اداره نمایه سازی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام 
مسئول 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه سیاست  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت 
مدرس 
1376/07/01 
 
ريشه هاي انقلاب اسلامي  
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
مباني علم سياست و فقه سياسی 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام و معارف 
تدریس 
مؤسسه آموزشی عالی باقر العلوم 
مدرس 
 
 
مبانی علم سیاست  
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1384/07/01 
 
فقه سیاسی  
تدریس 
دانشگاه تهران - پردیس قم 
مدرس 
1387/07/01 
ادامه دارد 
فلسفه سیاست (دین و سیاست )