سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه  
معاون آموزشی و تدریس 
 
ادامه دارد 
مدیریتی 
همکاری 
مدیر گروه اندیشه دفاعی اسلام 
مسئول 
 
ادامه دارد 
مدیریت پژوهشی 
تدریس 
مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه 
مدرس 
1389/11/10 
ادامه دارد 
جامعه و حکومت در نهج البلاغه 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه سیاست  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام 
مسئول 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی 
مسئول اداره نمایه سازی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی 
مسئول آموزش  
 
 
فرهنگی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام و معارف 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت 
مدرس 
1376/07/01 
 
ريشه هاي انقلاب اسلامي  
تدریس 
استانداری قم 
مدرس 
 
 
اندیشه سیاسی اسلام 
تدریس 
جامعه المصطفی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نقد تفکر اجتماعی غرب  
تدریس 
مرکز آموزش خواهران دفتر تبليغات اسلامی 
مدرس 
 
 
مبانی علم سیاست و مبانی تبلیغ 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی اراک 
مدرس 
 
 
ریشه های انقلاب اسلامی و تاریخ 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت 
مدرس 
1376/07/01 
 
ريشه هاي انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه اراک 
مدرس 
1375/07/01 
 
معارف و تاریخ اسلام  
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
1384/07/01 
1385/03/31 
فقه سياسي و قواعد فقه سياسى 
تدریس 
مؤسسه ولاء منتظر 
مدرس 
1384/07/01 
1385/03/31 
انديشه سياسي امام خمينى 
تدریس 
بنياد نهج البلاغه 
مدرس 
1385/01/01 
 
ماهيت و اركان حكومت  
تدریس 
دانشگاه تهران پرديس قم  
مدرس 
1385/07/01 
 
فلسفه سياست 
تدریس 
مركز تربيت محقق 
مدرس 
1380/07/01 
1384/03/31 
مباني و اصول سياست 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي اراك 
مدرس 
1375/07/01 
1378/03/31 
تاريخ اسلام و معارف 
تدریس 
دانشگاه اراك 
مدرس 
1375/07/01 
1378/03/31 
معارف و تاريخ اسلام  
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
1374/07/01 
1385/03/31 
مباني علم سياست و فقه سياسى 
همکاری 
انجمن های علمی حوزه  
مسنول دبیرخانه انجمن های علمی  
1389/10/01 
ادامه دارد 
مدیریت علمی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى،دانشنامه امام علی علیه السلام 
مدیر گروه سیاسی  
1382/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
مدیر گروه و عضو هیئت علمی  
1378/01/01 
1380/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات  
عضو شورای عالی پژوهش  
1380/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام 
مسئول پژوهشکده 
1379/01/01 
1383/01/01 
مدیریت پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى 
مسئول اداره نمایه سازی  
1373/01/01 
1375/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى 
مسئول آموزش  
1370/07/01 
1373/03/31 
علمی اجرائی  
تدریس 
دانشگاه تهران - پردیس قم 
مدرس 
1387/07/01 
ادامه دارد 
فلسفه سیاست (دین و سیاست ) 
همکاری 
انجمن مطالعات سیاسی حوزه 
مسئول 
1386/03/01 
 
گفتگو در باب سیاست اسلامی  
تدریس 
دانشگاه شهيد چمران اهواز 
مدرس 
1377/07/01 
1378/03/31 
تاريخ اسلام و معارف 
تدریس 
مؤسسه آموزشي عالي باقر العلوم 
مدرس 
1380/07/01 
1385/03/31 
مباني علم سياست و متون اسلامى 
تدریس 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 
مدرس 
1384/07/01 
 
انديشه سياسي امام خمينى 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
مباني علم سياست و فقه سياسی 
تدریس 
مؤسسه آموزشی عالی باقر العلوم 
مدرس 
 
 
مبانی علم سیاست  
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
1384/07/01 
 
فقه سیاسی  
تدریس 
مركز آموزش خواهران دفتر تبليغات اسلامى 
مدرس 
1375/07/01 
1380/03/31 
مباني علم سياست و مباني تبليغ 
تدریس 
مركز آموزش مبلغين 
مدرس 
1375/01/01 
1380/01/01 
مباني تبليغ 
تدریس 
دانشگاه شهید محلاتی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انسان شناسی در اسلام  
تدریس 
دانشگاه شهید محلاتی قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مقایسه نظام ج.ا. ا با سایر نظا